Over ons

Ons verhaal

Als marinier heb ik jarenlang dienst gedaan in uitdagende omstandigheden, waarbij veiligheid, bescherming en het dienen van anderen centraal stonden. Deze ervaring heeft een diepgaande invloed gehad op mijn leven en heeft me gevormd als professional met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid en toewijding. Het verlangen om anderen te beschermen en veiligheid te bieden bleef na mijn tijd bij het Korps Mariniers sterk aanwezig. Nadat ik een tijd bij een offshore gerelateerd bedrijf onder andere schepen en havens heb beveiligd, besloot ik in 2006 het beveiligingsbedrijf MasterMind Security op te starten.

Mijn achtergrond als marinier heeft me voorbereid op verschillende aspecten van beveiliging, waaronder risicobeheer, crisismanagement en het nemen van snelle en doordachte beslissingen in stressvolle situaties. MasterMind Security begrijpt als geen ander het belang van proactieve veiligheidsmaatregelen en het vermogen om effectief te reageren op noodsituaties.

Ons proces

De inhoud van een standaardproject:

 • Een schip komt naar de wal en moet tijdens de portcall voldoen aan de ISPS eisen.
 • De beveiligers van MasterMind assisteren daarbij door het bijhouden van aanwezigheidsregistratie, het doen van visitaties en surveillancerondes.
Klachtenregeling

KLACHTENREGELING MASTERMIND HOLDING BV

Artikel 1 Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder:

 1. de organisatie:

MasterMind Holding BV

Rimpelaar 50 5124 RB Molenschot

 1. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
 2. een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
 3. de beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
 4. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde.;

Artikel 2 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van de organisatie zoals genoemd in artikel 1, eerste lid en haar medewerkers.

Artikel 3 Wijze van indienen

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de volgende gegevens:
 • de naam en het adres van de klager;
 • de datum;
 • een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 1. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 2. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Indieningtermijn

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Kostenloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bevestiging van ontvangst.

Artikel 7 Ministerie van Justitie

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie.

Artikel 8 Mondelinge behandelingsprocedure

 1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
 2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 9 Schriftelijke behandelingsprocedure

 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

Artikel 10 Beslissing

De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

Artikel 11 Schriftelijke mededeling

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Neem contact met ons op!

076 5422868